Seite drucken

NE VLERESOJMË SHUMË MBROJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA

Polica e Privatësisë së Faqes së Internetit të Menaxhimit të BMI Group UK Ltd. (“BMI Group”)

Faqja e internetit www.bramac.al duke përfshirë shërbimet e ofruara në të (në vijim në mënyrë kolektive: “Faqja e internetit”), është siguruar nga:

 

BMI Group Management UK Ltd.

20 Air Street, 5th Floor

London, W1B 5AN

 

Tel.: +44 (0) 203 757 1900

Email: info.group@bmigroup.com

 

President: Georg Harrasser

 

Informacion shtesë në lidhje me BMI Group (në vijim referuar si "ne", "na") mund të gjendet në departamentin e marrjes së Përgjegjësive dhe Njoftimeve Ligjore të  www.bmigroup.com/home/disclaimer/.

 

BMI Group është përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale në këtë faqe interneti siç është përcaktuar nga Rregullorja e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (“GDPR”). Kështu ne veprojmë si kontrollues sipas artikullit 4 nr. 7 të 7 GDPR.

 

Me anë të kësaj Deklarate për Mbrojtjen e të Dhënave, BMI Group ju ofron informacion në lidhje me natyrën dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave personale si dhe lidhur me të drejtat që u përkasin individëve, të dhënat personale të të cilëve po përpunohen nga BMI Group.

 

Të dhënat personale përfshijnë të gjithë informacionin që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“Subjekti i të Dhënave”), siç është emri i personit ose adresa, adresa e emailit ose identifikuesit online të ofruar nga pajisjet, aplikacionet, aparatet dhe protokollet e tyre.

 

Ju mund të vizitoni gjithmonë faqen tonë të internetit pa pasur nevojë të jepni në mënyrë aktive të dhënat personale. Të dhënat që përpunon BMI Group bazuar në një vizitë në internet janë shpjeguar më poshtë në pikën 1 (“Deklarata e Privatësisë së të Dhënave për të gjithë Vizitorët e Faqes së Internetit”). Faqja e internetit gjithashtu ofron shërbime që ju mund t’i përdorni vetëm nëse jepni në mënyrë aktive të dhënat personale. Këto shërbime dhe përpunimi i të dhënave si rezultat i përdorimit të këtyre shërbimeve përkatëse, janë shpjeguar në pikën 2 (“Deklaratat e Privatësisë së të Dhënave për Përdoruesit e Shërbimeve Speciale të BMI Group”). Ju mund të gjeni informacione të përgjithshme të aplikuara në të gjitha llojet e të dhënave, p.sh. në lidhje me të drejtat që ju keni si Subjekt i të Dhënave, në pikën 3  (“Informacione të Përgjithshme  për të dhënat Personale”).

 

Tabela e Përmbajtjes

 

1. Deklarata e Privatësisë për të gjithë Vizitorët e Faqes së Internetit

a. Të dhënat e aksesueshme

b. Cookies dhe teknologjitë e ngjashme

 

(1) Cookies

(2) Analitikët e Google

 

c. Kontakt

 

2. Deklaratat e Privatësisë së të dhënave për përdoruesit e shërbimeve të veçanta BMI.

a. Aplikimet online

                                               (1) Transmetimi i të dhënave

                                               (2) Ruajtja, përdorimi dhe fshiria e të dhënave

                                               (3) Anullimi; pezullimi I aplikimit

 

3. Informacion i përgjithshëm mbi privatësinë e të dhënave.

a.Të Drejtat tuaja si Subjekti i të Dhënave

b. Informacion mbi Zyrtarin e mbrojtjes së të Dhënave për Grupin BMI.  

 

4. Përditësimet

 

 

1. Deklarata e Privatësisë së të Dhënave për të gjithë vizitorët e faqes së internetit.

 

a. Aksesimi i të dhënave / dokumentet e logimit në server  

 

Grupi BMI grumbullon të dhënat e logimeve çdo herë që aksesohet faqja e internetit. BMI Group collects log data every time the Website is accessed. Janë grumbulluar vetëm të dhënat e kërkuara teknikisht, dmth. lloji dhe versioni i shfletuesit, sistemi operativ i përdoruesit, URL-ja e referencës (faqja e internetit përmes së cilës është aksesuar Faqja jonë e internetit), data dhe koha e aksesuar, sasia e të dhënave të transferuara, Adresa e Protokollit (adresa IP) dhe Ofruesi i Shërbimeve të Internetit të sistemit të aksesimit. Ky informacion ruhet nga BMI Group për dy javë dhe pastaj fshihet.

 

BMI Group nuk do t'i kaloje për përpunim këto të dhëna personave specifik ose nuk do të kombinojë të dhënat me burime të tjera të të dhënave të Grupit BMI, përveç nëse kërkohet të jetë në gjendje të sigurojë per autoritetet e zbatimit të ligjit informacionin e kërkuar në rastin e një sulmi kibernetik. Të dhënat e përmendura më lart përdoren vetëm për të siguruar përmbajtjen e faqes së internetit në mënyrë korrekte, për të optimizuar përmbajtjen e internetit dhe reklamimin, si dhe për të siguruar funksionalitetin afatgjatë të sistemeve tona të IT dhe teknologjinë tonë të faqes së internetit. Prandaj, BMI përdor këto të dhëna për qëllime statistikore dhe për të siguruar privatësinë e të dhënave dhe sigurinë brenda kompanisë.

 

Përpunimi i të dhënave për qëllimet e lartpërmendura kryhet në bazë të të ashtuquajturës balancim të klauzolës së interesit të GDPR (neni 6 (1) fjalia 1 lit. f) GDPR).

 

 

 

b. “Cookies” dhe teknologjitë e ngjashme

 

(1) “Cookies”

 

Faqja e internetit përdor cookies, të cilat janë skedarë të vegjël që lejojnë që informacioni i lidhur me pajisjet të ruhet në pajisjet fundore (PC, Smartphones, etj.). Ata e bëjnë faqen më të lehtë për përdorim, më efikas dhe më të sigurtë, dhe në veçanti ato optimizojnë produktet dhe shërbimet tona për ju dhe na lejojnë t'ju japim në të ardhmeninformacionin e targetuar. Faqja e internetit përdor të ashtuquajturat "cookies" të kategorisë së parë, të cilat ruhen nga ne dhe "cookies" të palëve të treta, të cilat përcaktohen nga ofruesit e jashtëm për të arritur qëllime të caktuara.

 

Shumica e "cookies" të përdorura nga BMI Group janë "cookies të përkohshme" që fshihen automatikisht kur mbaron vizita e faqes së internetit. Këto "cookies" na lejojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër kur vizitoni faqen tonë të internetit.

 

Aktualisht, Grupi i BMI Group përdor Cookies që vijojnë:

 

● Google Tag Manager

● YouTube

● Double Click

● BMI Group

 

Përdoruesit mund të përcaktojnë se si përdoren këto "cookies". Të gjithë shfletuesit aktualë kanë mundësinë për të kufizuar ose bllokuar plotësisht ruajtjen e "cookies", në përgjithësi, ose vetëm për disa faqe interneti. Sidoqoftë, ne theksojmë se përdorimi dhe mirëdashja e përdorimit të faqes sonë të internetit do të reduktohet nëse "cookies" nuk lejohen. Përdoruesit mund të menaxhojnë gjithashtu shumë "cookies" reklamuese online nëpërmjet faqes së internetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës http://www.aboutads.info/choices ose në faqen e internetit të Europës http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

 

Të gjitha të dhënat e përdoruesit (siç janë adresat IP, emrat e përdoruesve, etj) ruhen në mënyrë anonime për të bërë të pamundur identifikimin personal.

 

 

 

 

 

(2) Shërbimi Google “Google Analytics”

 

Faqja e internetit përdor funksione të ofruara nga shërbimi web Google Analytics. Ofruesi i shërbimit është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA ("Google"). Google Analytics përdor "cookies", të përshkruara më sipër, në formën e skedarëve të tekstit të cilat janë të ruajtura në kompjuterin tuaj. Informacioni i grumbulluar nga "cookies" në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online në përgjithësi transmetohet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara dhe ruhet atje. Sidoqoftë, nëse aktivizohet anonimizimi i IP në portal, Google do të reduktojë adresën tuaj IP brenda Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian ose në vende të tjera që janë palë në Marrëveshjen në Zonën Ekonomike Europiane paraprakisht. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje..

 

Google përdor këtë informacion në emër të BMI Group për të vlerësuar përdorimin e produkteve dhe shërbimeve online të Grupit BMI, për të përgatitur raporte të produkteve online dhe aktiviteteve të shërbimit dhe për të kryer shërbime të tjera për ne në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online dhe faqen e webit. Profilet anonime të përdoruesve krijohen pastaj bazuar në të dhënat e përpunuara.

 

Adresa IP e ofruar nga shfletuesi i përdoruesit nuk do të kombinohet me të dhëna të tjera të Google. Përdoruesit mund të vendosin programet e tyre të shfletuesit për të parandaluar ruajtjen e "cookies"; përdoruesit mund të parandalojnë gjithashtu të dhënat e mbledhura nga "cookie" lidhur me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online nga dërgimi dhe përpunimi prej Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit duke përdorur linkun e mëposhtëm: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ju lutem vini re se disa shfletues të vjetër të internetit mund të mos suportojnë shtojcën e shfletuesit Google opt-out. Nëse dëshironi të përdorni shfletues të tillë të vjetër, ju lutemi referojuni parametrave të shfletuesit tuaj nëse dëshironi të çaktivizoni "cookies".

 

Informacion shtesë në lidhje me përdorimin e Google të të dhënave për qëllime reklamimi dhe në lidhje me parametrat dhe opsionet e mosmarrëveshjeve mund të gjenden në faqet e mëposhtme të internetit të Google:https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (Si Google përdor të dhëna kur përdorni faqet ose aplikacionet e partnerëve tanë "), http://www.google.com/policies/technologies/ads (" Si Google përdor "cookies" në reklamim "), http://www.google.de/settings/ads ("Kontrollon informacionin që Google përdor për t'ju shfaqur reklama") dhe http://www.google.com/ads/preferences ("Kontrollon cilat reklama ju tregon Google").

 

c. Kontakt

 

 

Faqja e internetit ju lejon të kontaktoni BMI Group përmes emailit Drejtorin tonë të Komunikimeve të Grupit. Të dhënat personale të ofruara nga secili përdorues përkatës ruhen me qëllim që ti përgjigjemi kërkesës tuaj. Të dhënat fshihen sapo nuk nevojiten më për këtë qëllim, nëse kjo nuk pengohet nga kërkesat ligjore për mbajtje ose nëse ju keni deklaruar pëlqimin tuaj për një ruajtje më të gjatë.

 

Përpunimi i të dhënave të përshkruara më lartë është i nevojshëm për t'ju përgjigjur kërkesës suaj (neni 6 (1) fjalia 1 lit. b) GDPR). Përpunimi i të dhënave të mëtejshme të dhëna vullnetarisht nga ju në formularin e kontaktit bazohet në klauzolën e balancimit të interesit të GDPR (Neni 6 (1) fjalia 1 lit. f) GDPR).

 

 

2. Deklaratat e Privatësisë së të Dhënave për përdoruesit e shërbimeve të veçanta të BMI

 

a. Aplikime online

 

Faqja e internetit ju jep mundësinë të regjistroheni për njoftime punë me anë të postës elektronike, të aplikoni për punë online ose përmes emailit për vende pune ose trajnime të ofruara nga BMI Group dhe bashkëpunëtorët e saj. Për njoftime dhe aplikacione të tilla online, Deklarata e Privatësisë së të Dhënave zbatohet përveç kërkesave të tjera ligjore. Në bazë të një aplikacioni online të iniciuar nga ju, ne përpunojmë të dhënat personale që i ofroni BMI Group në mënyrë elektronike, për qëllimin e aplikimit. Një përpunim i tillë është i domosdoshëm për të ndërmarrë hapa sipas kërkesës tuaj para se të hyni në një kontratë (shih nenin 6 (1) fjalia 1 lit. b GDPR). Ju lutemi lexoni këtë Deklaratë Privatësie të të Dhënave përpara se të na dërgoni të dhënat tuaja personale.

 

(1) Transmetimi i të dhënave

 

Kur aplikoni në BMI Group dhe kompanitë e saj online ose përmes emailit ju i ofroni BMI Group të dhëna personale si emri, adresa postare dhe e emailit, si dhe informacione në lidhje me arsimin dhe kualifikimet profesionale, certifikatat dhe informacione dhe dokumente të tjera të përdorura zakonisht kur aplikoni për një punë. Në interesin tuaj, ju lutemi të përjashtoni kategoritë e veçanta të të dhënave personale (të tilla si përkatësia etnike, opinioni politik, anëtarësimi në sindikatë, shëndeti fizik dhe mendor, besimi fetar apo filozofik, kolektivisht "Të Dhëna Sensitive" cf. Art. 9(1) GDPR) që ju shprehimisht dëshironi që ne të marrim. Ne nuk presim që ju të jepni  të dhëna të tilla sensitive dhe as ju kërkojmë të dërgoni. Për informacione mbi përdorimin tonë të të dhënave personale të aplikantëve, ju lutemi referojuni Njoftimit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të BMI për Punonjësit dhe Kontraktorët të cilin mund ta gjeni këtu →link.

 

(2) Ruajtja, përdorimi dhe fshirja e të dhënave

 

BMI Group ruan dhe përdor informacione dhe skedarë që sigurohen nga ju vetëm për të regjistruar dhe përpunuar aplikacionin tuaj, i cili përfshin kontaktimin me ju. Nëse aplikacioni juaj është i suksesshëm, informacioni dhe dosjet që jepni mund të vazhdojnë të përdoren gjatë një marrëdhënie punësimi me ju. Përndryshe, Grupi BMI do të mbajë të dhënat dhe dosjet tuaja për një periudhë prej 6 muajsh pas përfundimit të procesit të punësimit (përveç nëse nga ligji vendor kërkohet një periudhë më e shkurtër) në mënyrë që të jetë në gjendje t'i përgjigjet çdo pyetjeje në lidhje me aplikimin tuaj, për të përmbushur detyrimet ligjore dhe për të pohuar,

ushtruar ose mbrojtur ndonjë pretendim ekzistues ose potencial. Pas mbarimit të kësaj periudhe, të dhënat tuaja zakonisht fshihen. Për informacione të mëtejshme se si BMI Group ruan, përdor dhe fshin të dhënat personale të aplikantëve, ju lutemi t'i referoheni Njoftimit për Privatësinë të BMI për Punonjësit dhe Kontraktorët të cilin ju mund ta gjeni këtu → link.

 

Nëse, duke kontrolluar kutinë përkatëse, ose duke e treguar këtë kur aplikoni përmes emailit, na keni dhënë miratimin për të dërguar informacionet dhe skedarët tuaj tek kompanitë e tjera të BMI Group, do ta përcjellim dosjen tuaj të aplikimit tek kompanitë e tjera të grupit që mund të kenë pozicione të lira të përshtatshme për ju.

 

(3) Anulimi; tërheqja e aplikimit

 

Ju keni të drejtë në çdo kohë për të tërhequr pëlqimin tuaj që të vazhdojmë të ruajmë dhe përdorim të dhënat personale që keni dhënë. Përveç kësaj, ju gjithmonë keni mundësinë të tërheqni aplikimin tuaj. Nëse e tërhiqni kërkesën tuaj, të dhënat dhe dosjet tuaja në bazën e të dhënave të kërkuesit do të fshihen siç përcaktohet më sipër. Përveç kësaj, gjatë një aplikimi në internet mund të kërkoni në çdo kohë që Grupi BMI të fshijë çdo të dhënë individuale ose dokumenta që keni transmetuar. Ne do të trajtojmë çdo kërkesë të tillë në përputhje me dispozitat e GDPR.

 

Ju lutemi drejtoni çdo pyetje që mund të keni në lidhje me procedurën e aplikimit ose privatësinë e të dhënave në Privacy@StandardIndustries.com.

 

 

3. Informacion për privatësinë e të dhënave të përgjithshme

 

a. Të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave

 

Ne kemi ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme dhe adekuate për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe për të siguruar të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave. Sipas GDPR, ju keni të drejta të caktuara të përshkruara më poshtë. Ju lutem vini re se mund të zbatohen kufizime në aftësinë tuaj për të ushtruar këto të drejta, për shembull, kur e drejta juaj për të marrë informacionin mbivendoset nga konsideratat thelbësore të interesave private.

E drejta e aksesit

 

● Ju keni të drejtë të kërkoni akses në të dhënat personale që ne përpunojmë për ju. Ju mund të dorëzoni një kërkesë në dsar@bmigroup.com në një formular të cilin mund ta gjeni → link.

● Ne do t'ju japim një kopje të të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit si një pikënisje pa pagesë ose me mjete elektronike, nëse kërkesa është dorëzuar në një formë elektronike të përdorur shpesh.

 

 

E drejta për korrigjim

Ju keni të drejtën e korrigjimit të të dhënave të pasakta personale në lidhje me ju, duke përfshirë përfundimin e të dhënave personale jo të plota.

 

E drejta e fshirjes (e drejta për t'u harruar)

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtën e fshirjes së të dhënave personale në lidhje me ju. Ne do t'i fshijmë të dhënat tuaja personale me kërkesën tuaj nëse nuk na nevojiten këto të dhëna në mënyrë absolute për të përmbushur një kontratë me ju ose nuk jemi të detyruar ligjërisht t'i ruajmë ato.

 

E drejta për kufizim

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtë të kufizoni përpunimin tonë të të dhënave personale në lidhje me ju.

 

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Kur përpunimi bazohet në pëlqimin ose kontratën dhe përpunimi kryhet me mjete të automatizuara, ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale në lidhje me ju në një format të strukturuar, në një format të përdorur gjerësisht dhe të lexueshëm në makinë. Ju keni të drejtë të transmetoni këto të dhëna personale tek një palë e tretë pa ndonjë pengesë nga ne, nëse është e mundur teknikisht.

 

E drejta për të kundërshtuar

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë për përpunimin tonë të të dhënave personale në lidhje me ju. Për shembull, nëse ke kërkuar të marrësh informacione nga ne, p.sh. gazetat etj. dhe nuk dëshironi të merrni informacion të mëtejshëm, ju lehtë mund të shkëputeni nga marrja e informacionit të mëtejshëm nga ne.

 

Vendimmarrje automatike individuale, përfshirë profilizimin

Si rregull i përgjithshëm ju keni të drejtë të mos jeni subjekt i një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë edhe profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore ose ndikon të ju në mënyrë të konsiderueshme. Kjo nuk zbatohet nëse ndër të tjera është e domosdoshme vendimmarrja dhe profilizimi i automatizuar për të hyrë ose kryer një kontratë mes jush dhe nesh.

 

E drejta për të tërhequr pëlqimin

Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale bazohet në pëlqimin tuaj, ju mund ta tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Ju lutem vini re se kjo nuk ndikon në përpunimin e të dhënave tuaja personale para tërheqjes së pëlqimit tuaj.

 

Ushtrimi i të drejtave tuaja

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja siç janë përshkruar më sipër ose keni ndonjë pyetje për këtë, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave duke dërguar një email tek adresa e emailit e specifikuar më poshtë.

 

Paraqitja e ankesës

Nëse dëshironi të parashtroni një ankesë në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju mund të zgjidhni të parashtroni një ankesë tek Autoriteti Mbikëqyrës i Mbrojtjes së të Dhënave.

 

b. Informacion mbi zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave të Grupit BMI

Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave të grupit BMI është: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

 

4. Përditësime

 

Nëse do të jetë e nevojëshme ose për arsye ligjore apo praktike ne do të përditësojmë këtë Deklaratë mbi Privatësinë e të Dhënave. Ju lutem informohuni mbi versionin aktual të kësaj Deklarate. 

 

Përditësimi i fundit: Maj 2018

Përdorimi i Cookies” në faqen tonë të internetit

 

Çfarë janë “cookies”?

“Cookies“ janë skedarë të vegjël teksti, të cilat janë vendosur në kompjuterin ose në celularin tuaj kur ju vizitoni një faqe interneti për herë të parë. “Cookies“ përdoren për të bërë faqen e internetit të punojë më mirë ose thjesht të punojë në mënyrë më efikase. Ato gjithashtu përdoren për analitikët e faqes së internetit, me qëllim që të ndihmojnë përdoruesit që të optimizojnë vizitën e tyre në faqen e internetit. Janë dy lloje “cookies“:“cookies“ të përkohshëm dhe “cookies“ të përhershëm:

      “Cookies“ të përkohshëm janë krijuar përkohësisht në brendësi të dosjes shfletuese ndërkohë që ju jeni duke vizituar faqen e internetit. Këto “cookies“ skadojnë dhe fshihen automatikisht kur ju mbyllni shfletuesin e internetit.

      “Cookies“ të përhershëm mbeten në nëndosjen e shfletuesit tuaj dhe aktivizohen përsëri sapo të vizitoni faqen e internetit që krijoi këtë “cookie“ të posaçëm.  Një “cookie“ e përhershme nuk skadon kur ju mbyllni shfletuesin tuaj, qëndron në brendësi të dosjes shfletuese për periudhën kohore të vendosur brenda skedarit të “cookie“.

 

Për çfarë shërbejnë ”cookies”?

“Cookies“ shërbejnë për shumë funksione. Për shembull ato mund të na ndihmojnë të njohim dhe të numërojmë vizitorët, të analizojmë si po funksionon faqja jonë e internetit, mban mend emrin e përdoruesit dhe preferencat tuaja. Kjo bën të mundur të përshtaten më shpejt interesat tuaja të preferuara dhe bën që të shfaqet përmbajtja më e rëndësishme për ju. Më poshtë do të gjeni një pasqyrë për cfarë shërbejnë “cookies“ në faqen tonë të internetit dhe kush është funksioni i tyre:

Tipi i “Cookie”

Funksioni

Mbledhja e të dhënave

“Cookies” thelbësore

Ndonjëherë të quajtur cookies "absolutisht të domosdoshme" përderisa pa to ne nuk mund të japim disa shërbime që ju nevojiten në faqen tonë (p.sh. ato përdoren për t’ju mundësuar të hyni në zona të sigurta të faqes sonë të internetit).

Këto cookies vetëm identifikojnë kompjuterin ose celularin tuaj.  

Ato nuk ju identifikojnë ju si një individ, që do të thotë se vetëm informacioni i cili nuk është individualisht i identifikueshëm, ruhet në këto cookies.

“Cookies” të performancës

Këto “cookies” përdoren për qëllime analize dhe na lejojnë të llogarisim numrin e vizitorëve dhe të shohim se si vizitorët lëvizin nëpër faqen tonë të internetit ndërkohë që e përdorin atë. 

Kjo na ndihmon të përmirësojmë mënyrën si punon faqja jonë e internetit. (P.sh. për vizitorët është e lehtë të gjejnë informacionin e saktë për të cilin po kërkojnë).

Këto “cookies” vetëm identifikojnë kompjuterin ose celularin tuaj dhe jo juve individualisht. 

Të dhënat për analizë mblidhen në mënyrë anonime.  

Në disa raste, disa prej këtyre “cookies” menaxhohen për ne nga palë të treta.  Icopal nuk do të përdorë “cookie” për të identifikuar individët ose për të mbledhur të dhëna personale dhe nuk përdor “cookies” për ndonjë qëllim tjetër përveç atyre të listuara më sipër.

“Cookies” funksionale

Këto përdoren për t’ju njohur juve kur riktheheni në faqen tonë të internetit. Kjo na mundëson që të personalizojmë përmbajtjen tonë për ju, ju përshëndesim në emër dhe mbajmë mend preferencat tuaja (p.sh përzgjedhjen e gjuhës ose rajonit).

Informacioni që mbledhin këto “cookies” mund të përfshijë informacione identifikuese personale të zbuluara prej jush, siç është emri juaj i përdoruesit.

“Cookies” specifike

“Cookies” specifike përdoren nga reklamuesit në faqen tonë të internetit.

Ata ndjekin shfletuesin tuaj kur ju vizitoni faqe të ndryshme interneti për të kuptuar se për çfarë jeni të interesuar dhe e përdorin këtë informacion për të shfaqur reklama më të përshtatshme për ju.

Këto “cookies” mund të ruhen dhe të jenë të aksesueshme për palët e treta duke siguruar mjetet e përdoruara.

Si të menaxhoni dhe çaktivizoni “cookies”?

Në faqosjet e shfletuesit tuaj të internetit ju mund të zgjidhni nëse i pranoni “cookies” apo jo. Sidoqoftë duhet të jeni të vetëdijshëm se nëse përdorni faqosjet e shfletuesit tuaj për të bllokuar të gjitha “cookies”, ju mund të humbisni disa karakteristika dhe disa funksione në faqen tonë të internetit ose mund të mos keni mundësi aksesi në disa pjesë të faqes së internetit. Faqet e internetit në vijim sigurojnë informacion si të menaxhoni dhe përshtasni faqosjen e “cookies” në disa shfletues të njohur:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Nëse përdorni shfletues të tjerë ju mund të kontrolloni departamentin e suportit të asaj faqe interneti për të gjetur si të menaxhoni dhe çaktivizoni “cookies”.

Për të mësuar më shumë rreth cookies në përgjithësi, përfshirë për çfarë janë vendosur cookies dhe si të menaxhoni e çaktivizoni cookies, vizitoni www.allaboutcookies.org

 

If you wish, you can deactivate the collection of your usage data by Google Analytics here!

If you wish, you can deactivate the collection of your usage data by Piwik here!

...Teaser mouseover Text
Teaser Alttext
...Teaser mouseover Text
Teaser Alttext
...Teaser mouseover Text
Teaser Alttext
...Teaser mouseover Text
Teaser Alttext

Zyra Qendrore

BRAMAC Sisteme për çati Sh.p.k.

Rr. „Ismail Qemali“ Pall.12-katësh (i ri) Kati III zyrat 5 dhe 6

1001 Tirana

Albania

Phone: 00355 4 222 63 97

Mobile: 00355 68 90 32544

E-Mail: office.tirana(at)bramac.com

Web: www.bramac.al

Orari i punës: Nga e hëna në të premte nga ora 8.00 deri 16.00

Kërkesë nëpërmjet formularit të kontaktit

Kë dëshironi të kontaktoni?